Gepubliceerd op:

Veranderingen in wonen met zorg
In de regio Alkmaar zal zich de komende jaren verandering voordoen in de behoefte aan wonen met zorg. Het aantal ouderen neemt toe en daarmee de zorgvraag. Bovendien leidt het rijksbeleid gericht op extramuralisering tot een verandering wáár de zorg wordt gevraagd: die komt meer te liggen in de bestaande woningvoorraad. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor (andere) kwetsbare bewoners, zoals (jonge) mensen met (lichte) beperkingen en GGZ-cliënten. Zij kunnen een beroep op begeleiding of zorg doen, maar dat niet meer via een indicatie voor verblijf in een instelling krijgen.

Er verandert meer. Niet alleen de omvang en aard van de zorgvraag, maar ook in de verantwoordelijkheden voor het organiseren van het zorgaanbod. Het decentraliseren van taken van het Rijk maakt gemeenten op nieuwe onderdelen opdrachtgever c.q. gesprekspartner met zorgleveranciers. Corporaties hebben te maken met andere taakopvattingen dan voorheen: meer gericht op betaalbaar verhuren voor de doelgroep, minder op taken als maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. Bovendien zijn als gevolg van de economische crisis en de verhuurdersheffing de investeringsmogelijkheden beperkter.

Tot slot verandert er iets in de verantwoordelijkheden die van burgers zelf worden verwacht. Het beginsel van ‘eigen kracht’ in het sociaal werk  – burgers zijn zelf eigenaar van het probleem dat met beperkingen gemoeid gaat – leidt er toe dat burgers ook zelf met oplossingen moeten komen als zij daartoe in staat zijn.

Regionale beleidsvorming: van bevindingen naar aanbevelingen
De gemeenten in de regio Alkmaar hebben in hun Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 vastgesteld dat er beleid moet komen voor een toekomstbestendige woningvoorraad. RIGO heeft de samenwerkende gemeenten ondersteund bij het formuleren van beleid gericht op het bevorderen van levensloopbestendig wonen. Een belangrijke bevinding is dat het accent de afgelopen jaren is verschoven van een (toekomstig) levensloopbestendige woningvoorraad naar levensloopbestendig wonen: de zorg, voorzieningen, (sociale) omgeving, maar natuurlijk ook de woning als een geïntegreerd vraagstuk. Dit maakt samenwerking nog belangrijker, omdat de probleemeigenaar – burger, overheid, instelling – moeilijker is aan te wijzen. Het belang van samenwerking wordt door alle partijen in de regio gezien, tegelijk wordt bestuurlijke drukte gevreesd. RIGO heeft dit traject dan ook besloten met praktische aanbevelingen en acties die regionaal zonder veel rompslomp kunnen worden overgenomen en lokaal worden opgepakt.