Het betreft de sociale woningvoorraad in de veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, de woningcorporaties verenigd in de Maaskoepel en de provincie Zuid-Holland.

Momenteel worden in de regio scenario’s gemaakt voor de ontwikkeling en spreiding van de sociale woningvoorraad. Naast dit nieuwe cijfermateriaal over de regionale woningmarkt zijn eveneens recente cijfers beschikbaar over de beleidsvoornemens van de woningcorporaties én de effecten die deze voornemens hebben op de ontwikkeling van het sociale huursegment.

De vraag of de ontwikkelopgave met betrekking tot het sociale huursegment strookt met de beleidsvoornemens van corporaties, kan aan de hand van de bovenstaande bronnen worden beantwoord. Mogelijkerwijs treden discrepanties aan het licht tussen het door partijen gewenste eindbeeld en de feitelijke effecten van het huidige beleid. RIGO is gevraagd om hiervan een beeld te schetsen en inzicht te bieden in het handelingsperspectief van de betrokken partijen in het licht van het opheffen van de gesignaleerde discrepanties.

Recent begeleidde RIGO een vergelijkbaar traject in de regio Haaglanden. Dit traject, inclusief het rapport ‘Gaten dichten in Haaglanden’, leidde vlak voor Kerst tot een convenant tussen gemeenten en corporaties over de gezamenlijke regionale opgave in de sociale huur. Een aantal elementen van de aanpak in Haaglanden zijn ook terug te vinden in dit onderzoek.