Om het Ministerie van BZK te ondersteunen bij de voorbereiding van de voortgangsrapportage ‘Actieplan Bevolkingsdaling 2018’ brengen RIGO en Atlas voor Gemeenten de stand en ontwikkeling van de leefbaarheid in de krimp- en anticipeergebieden in Nederland in beeld.