Gepubliceerd op:

In 2016 hielpen wij Wbv. Hoek van Holland bij het opstellen van het portefeuilleplan en doorliepen we samen het vastgoedsturingsproces. Hierbij volgden we de belangrijkste stappen uit RIGO’s Beleids8baan. Naast het opstellen van het portefeuilleplan bekeken we de prestaties van elk complex aan de hand van de Complexmonitor en stelden in overleg met de kenners van het bezit de meest passende strategiekeuze per complex vast. De resultaten van beide trajecten brachten we vervolgens samen in een proces van tekenen en rekenen met behulp van de Transparantietool. Deze stelde ons in staat de volkshuisvestelijke- en financiële consequenties van de gemaakte keuze te bezien en te bediscussiëren samen met de RvC en huurdersvertegenwoordiging, waarna de laatste aanpassingen zijn gedaan en besluitvorming kon plaatsvinden.

Herijking portefeuilleplan

Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en staan er een aantal grote investeringen in de woningvoorraad van de Wbv. Hoek van Holland voor de deur. Daarnaast zijn er verkiezingen geweest, zijn er nieuwe monitoringscijfers en beleidsdocumenten voorhanden, loopt er een uitgebreid traject om te komen tot nieuwe regionale afspraken rond woningproductie en de verdeling hiervan. Kortom; er is reden om het portefeuilleplan te herijken.