In de eerste helft van 2017 heeft RIGO in opdracht van de samenwerkende corporaties in de regio Eemvallei (SWEV) een evaluatie uitgevoerd van het regionale woonruimteverdeelsysteem. De evaluatie werd afgesloten met een aantal aandachtspunten voor de toekomst van de woonruimteverdeling Eemvallei, waaronder:

  • het stellen van gezamenlijke doelen voor de regionale woonruimteverdeling Eemvallei en
  • het creëren van meer eenduidigheid in de te hanteren modellen (aanbodmodel en loting).

De bestuurders van de SWEV hebben RIGO gevraagd om deze aanbevelingen verder uit te werken.

Naar gezamenlijke doelen

In de evaluatie van het regionale woonruimteverdeelsysteem is geconstateerd dat de doelen die voor de start van WoningNet Regio Eemvallei zijn gesteld, vooral betrekking hadden op de integratie van de lokale systemen in één regionaal systeem. Er zijn destijds geen uitspraken gedaan over de volkshuisvestelijke doelen die met het systeem worden beoogd. Aan de hand van een discussienota zal RIGO, op basis van ervaringen in andere regio’s, een voorzet doen voor gezamenlijke doelen van de corporaties voor de woonruimteverdeling in de regio Eemvallei. De discussienota is bedoeld als startpunt voor het gesprek tussen de corporaties.

Van doelen naar instrumenten

De tweede stap is om de doelen voor de woonruimteverdeling Eemvallei handen en voeten te geven. De doelen werken we uit in een afwegingskader. Hierin confronteren we de huidige inrichting van het systeem met de doelen: in hoeverre passen de huidige modellen en criteria bij de gestelde doelen? Welke alternatieven zijn er die wellicht beter passen? Het uitgewerkte afwegingskader kan uiteindelijk dienen als basis voor het gesprek met de gemeenten.