De gemeenten en de woningcorporaties in de regio Rotterdam zetten zich hiermee in om de woningvoorraad tot 2030 met ruim 10% uit te breiden, om te komen tot een voldoende omvang en een betere spreiding van het sociale woningaanbod in de regio en om te voorzien in voldoende betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad.

Het was geen eenvoudig proces om tot dit akkoord te komen en fijn dat RIGO hieraan een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren. Logisch gezien het aantal betrokken partijen en de uiteenlopende lokale belangen. Partijen constateren ook dat ze er nog niet helemaal zijn: “Zo zie ik in de samenstelling van de voorraad graag meer corporatiewoningen in de regio en zou ik graag meer spreiding willen zien. Daar hebben we de aandacht en de sturende en faciliterende rol van de provincie bij nodig”, aldus Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Nissewaard. Maar de eerste stap is gezet en dat betekent veel in deze complexe regio. Het proces gaat echter voort en verder.

Niet alleen de gemeenten zijn aan zet voor de volgende fase. Veel wordt verwacht van de Provincie Zuid-Holland om partijen aan te sporen om actief aan de realisatie van de doelen bij te dragen en om deze activiteiten te faciliteren met allerlei vormen van steun. Een belangrijke afspraak is ook om de voortgang gezamenlijk te monitoren. Dat vraagt de nodige afstemming en inspanning van partijen.

Niet alleen de gemeenten en de provincie, maar ook de corporaties zullen zich fors moeten inspannen om de doelen te realiseren. Dat betekent soms dat het eigen beleid bijstelling behoeft; het betekent ook dat daar waar nodig collegiale steun aan de orde is, in welke vorm dan ook. Daarover sprekend: het is twijfelachtig of de regiocorporaties met elkaar voldoende middelen beschikbaar hebben. Ook verduurzaming, kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad en huurmatiging vragen immers om heel veel inzet. De financiële spankracht van de corporaties in deze regio is te gering om het helemaal zelf financieel te bolwerken. Steun van buiten de regio is dus hard nodig.

We gaan er voor”, zeggen de vertegenwoordigers van de drie partijen. Wij zouden graag de onvervalste Rotterdamse slogan eraan willen toevoegen: “Geen woorden, maar daden!”