Provincie Zeeland wil dit jaar starten met een pilot leefbaarheid in de kernen van Zeeuws-Vlaanderen. De pilot zal worden uitgevoerd in de kern Vogelwaarde. Als eerste stap wil de provincie beschikken over een cijfermatig toekomstbeeld van de betekenis van de veranderende bevolkingsomvang en –samenstelling voor de woningbehoefte, de leegstand en het draagvlak voor voorzieningen. RIGO zal dit cijfermatig toekomstbeeld opstellen. Op basis van dit inzicht wil de provincie, samen met de gemeente Hulst, het gesprek aangaan met de bewoners over de maatschappelijke opgaven in de kern.