RIGO gaat voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na of het mogelijk is een volledige en eenduidige richtlijn te ontwikkelen voor toegankelijk bouwen of verbouwen. Het betreft een richtlijn die door de verschillende partijen in het ontwikkel- en bouwproces kan worden gebruikt.

Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw

Het opstellen van een dergelijke richtlijn is één van de acties benoemd in het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw. Dit actieplan is opgesteld naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer en geeft een opsomming van acties die nodig zijn om de toegankelijkheid van gebouwen verder te verbeteren. Het gaat hier in beginsel om een vrijwillige richtlijn, niet om een aanpassing van de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012).