Deze wetswijziging is op 1 juli 2017 in werking is getreden. Hebben gemeenten hun huisvestingsverordening hierop aangepast? Reden voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een inventariserend onderzoek hiernaar te laten doen.