De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek handvatten bieden voor de raden van Schiedam en Vlaardingen, zodat hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol op het terrein van de woningbouw wordt versterkt. De centrale onderzoeksvraag bij dit onderzoek is als volgt:

“Is het woonvisiebeleid van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen doeltreffend on op welke wijze hebben de gemeenten dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd en is dit in het kader van de Woningwet 2015 nog rechtmatig?”