Gepubliceerd op:

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we een marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke uitvoerders van het NFBK. In totaal hebben we met zes partijen gesproken waarvan we dachten dat ze rol kunnen spelen bij de uitvoering van het Fonds. Ons advies was dat naast stichting OpMaat ook de SVn en DNGB geschikte partijen kunnen zijn voor de uitvoering van het Fonds. Een uiteindelijke uitvraag vanuit de minister heeft ertoe geleid dat SVn en stichting OpMaat het Fonds gaan uitvoeren. Wij wensen hen veel succes!

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Het NFBK kent zijn oorsprong in het Coalitieakkoord uit 2021. In het akkoord is opgenomen dat koopstarters ondersteuning verdienen bij het kopen van een woning. Op basis van een tweetal amendementen heeft de Tweede Kamer in totaal € 70 miljoen vrijgemaakt voor het NFBK. Het doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is het bereikbaarder maken van de koopmarkt voor koopstarters met een middeninkomen. Nieuwbouwwoningen worden betaalbaarder omdat er gebruikt wordt gemaakt van KoopStart. Dit instrument werkt met een uitgestelde betaling, waardoor kopers niet de hele marktwaarde hoeven te financieren bij aankoop.  Ontwikkelaars kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor mede financiering van de uitgestelde betaling. Het geld dat het Rijk beschikbaar stelt, vloeit bij een verhuizing van de eerste koper weer terug naar het Fonds, dit is inclusief een deling van de waardeontwikkeling van de woning. Op deze wijze wordt een ‘revolverend’ fonds gecreëerd.

Marktconsultatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toen ons verzocht om een markconsultatie uit te voeren waarmee geschikte kandidaten voor de uitvoering in beeld worden gebracht. Voor de markconsultatie hebben wij met zes partijen gesproken. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat naast OpMaat ook Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en DNGB mogelijke kandidaten kunnen zijn.

Minister De Jonge heeft deze partijen gevraagd een subsidieaanvraag in te dienen. De aanvraag van de SVn heeft hij als beste beoordeeld. De SVn zal het fondsbeheer op zich nemen en stichting OpMaat verzorgt de uitvoering van het koopinstrument. De komende maanden gaan zij het Fonds verder inrichten. Half oktober komt de website van het Fonds live, waar verdere inhoudelijke informatie op te vinden is. December 2024 is de verwachting dat projectontwikkelaars de eerste aanvragen kunnen indienen.

Uitgangspunten voor het fonds

Er zijn een aantal uitgangspunten voor het fonds geformuleerd. Deze zijn:

  • Uitgestelde betaling van maximaal €70.000 per woning
  • Het fonds is enkel voor nieuwbouwwoningen met een getaxeerde woningwaarde van maximaal 390.000 euro.
  • Voor ontwikkelaars geldt een cofinanciering van 25% van de uitgestelde betaling.
  • De bijdragen van ontwikkelaars vloeien weer terug naar het fonds, wat hopelijk zorgt voor een revolverende werking van het fonds.