Over

Martin begon zijn loopbaan als beleidsonderzoeker met brede verkenningen op het snijvlak van technologie en beleid. Martin lette hierbij vooral op beperken van te veel wishful thinking. Immers, nieuwe technologieën scheppen kansen voor beleidsmakers maar soms worden nieuwe technologieën aangewend om al verdwijnende problemen op te lossen, is er weinig aandacht voor neveneffecten en vooral weinig oog voor hoe de samenleving – onafhankelijk en anders dan door beleidsmakers verwacht – kan reageren.

Martin heeft dergelijke studies verricht op het gebied van energie- en milieu-, woon-, zorg-, bouw- en verkeerstechnologieën. Denk aan domotica, biometrie, elektronische identificatie (tagging), CO2 uitstoot en energiegebruik en vooral automatisch (openbaar) vervoer.

In aansluiting op het verkennen van de effecten van de introductie van automatisch openbaar vervoer volgde studies naar de relatie OV, natransport en ruimtelijke inrichting, naar de maatschappelijke effecten van grootschalige infrastructuur (in MIRT verkenningen) en naar de veiligheidsaspecten van vervoeroplossingen (van driverless cars tot vervoer gevaarlijke stoffen).

Daarmee werd ook (kwantitatieve) risicoanalyse een expertise van Martin. Niet alleen op het gebied van verkeersveiligheid maar ook (in samenwerking met multidisciplinaire teams) arbeidsveiligheid en uiteindelijk toegepast in het in breed verband bepalen van de omvang van de versterkings- en volkshuisvestelijke opgaven in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.

Recent heeft Martin zich bezig gehouden met het bepalen van maatschappelijk effecten van interventies in het sociaal domein en het wonen, zoals huisvesting voor statushouders, huisvesting en zorg voor dementerenden alsmede huisvesting en openbaar vervoer voor ouderen (in stedelijk en landelijk gebied) en buurteconomie. Daarnaast het inpassen van nieuwbouw en de effecten daarvan in grote steden en tot slot de regelgeving en normering rondom de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving voor mensen met een beperking.

Lopende projecten

Publicaties