Gepubliceerd op:

Vanuit stadsbesturen komt de laatste jaren vaak de vraag hoe het met de kansen voor middeninkomens op de woningmarkt in hun gemeente zit. Dit is niet gek gezien het feit dat kranten vol staan met titels als ‘middeninkomens vallen tussen wal en schip’ en ‘er zijn meer middenhuurwoningen nodig’. Voor middeninkomens is toegang verkrijgen tot de koop- en sociale huursector vaak lastig. De private huursector is beter bereikbaar voor deze groep. Deze sector beslaat echter maar een klein deel van de totale woningvoorraad en kent hoge huurprijzen door de grote vraag in dit segment.

Lieve besloot tijdens haar afstudeerstage bij RIGO onderzoek te doen naar middeninkomens. Daarbij heeft ze specifiek gekeken naar de kans dat middeninkomens een verhuiswens realiseren. De problematiek op de woningmarkt wordt immers pas goed zichtbaar als men wil verhuizen.

WoON2018

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van data van het WoonOnderzoek Nederland 2018. Verschillende logistische regressie-analyses zijn uitgevoerd om te kijken wat het verschil in kans is voor bepaalde groepen om een verhuiswens te realiseren.

Ten eerste is er gekeken naar de kans dat middeninkomens hun verhuiswens realiseren, in vergelijking met lage- en hoge inkomens. Daaruit kwam naar voren dat middeninkomens minder kans hebben om een verhuiswens te realiseren dan lage inkomens, maar meer dan hoge inkomens. Dit was tegen de verwachting van dit onderzoek in. Het zou kunnen zijn dat hoge inkomens kritischer zijn bij het kiezen van een geschikte woning, omdat zij vaker in hoogwaardige woningen en op gewilde woonlocaties wonen.

Druk op de woningmarkt

Daarnaast heeft Lieve onderzocht of de verhuiskansen van middeninkomens beïnvloed worden door de druk op de woningmarkt in de grote steden. Voor dit onderzoek  zijn daarom de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag vergeleken met de rest van Nederland om te kijken of middeninkomens het daar extra moeilijk hebben. Hieruit kwam naar voren dat de kans om een verhuiswens te realiseren kleiner is in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het lijkt er echter op dat druk op de woningmarkten in die steden alle inkomensgroepen gelijkwaardig treft en niet alleen de middeninkomens.