Gepubliceerd op:

De A67 ligt in tussen Eindhoven en Venlo en is een belangrijke (inter)nationale schakel tussen de havens in Antwerpen en Rotterdam en het Ruhrgebied. Daarnaast is de A67 de verbindingsweg tussen Eindhoven en Venlo en de (woon)kernen in de omgeving en derhalve een belangrijke lokale en regionale verbinding. De filedruk zal naar verwachting toenemen met de groei van werkgelegenheid in de omgeving (Brainport Eindhoven en Greenport Venlo) en in de Rotterdamse en Antwerpse havens. De A67 kent ook enkele korte invoegstroken die de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Er zijn drie alternatieve oplossingsrichtingen voorgesteld. Bij alternatief 1 wordt beoogd de doelen te realiseren zonder fysieke uitbreiding van de A67. In plaats daarvan wordt alleen gekeken naar de effecten van Smart Mobility. Bij de alterna­tiev­en 2 en 3 levert Smart Mobility een bijdrage aan het bereiken van de doelen maar wordt er ook sterk ingezet op infrastructuur en wegverbreding (zeker bij 3). Bij alle alternatieven horen tevens maatregelen ten behoeve van het vrachtverkeer.

MKBA systematiek niet geschikt voor waardering Smart Mobilitymaatregelen

RIGO heeft de maatschappelijke kosten en baten van de alternatieven vergeleken. RIGO concludeert dat de knelpunten ten aanzien van de doorstroming en de verkeersveiligheid niet uitsluitend kunnen worden opgelost met Smart Mobilitymaatregelen. Dat betekent dat capaciteitsuitbreiding nodig is om de doelen te kunnen bereiken. Echter, de beide andere alternatieven bleken het beschikbare budget te overschrijden. Daarom is er een nieuw alternatief samengesteld op basis van de resultaten. Verder is vastgesteld dat de huidige breed toegepaste MKBA systematiek niet geschikt is voor effectuering en waardering van Smart Mobility maatregelen en heeft RIGO aanbevelingen gedaan om dit in de toekomst te verbeteren.