Gepubliceerd op:

Er ontbreekt een goede oost-westverbinding tussen de A8 en A9 met files op de provinciale wegen N203 en N246 tot gevolg. Een betere verbinding is nodig om deze verkeersproblemen en overlast van sluipverkeer, geluidshinder en slechte luchtkwaliteit, op te lossen. In 2015/2016 zijn in de planstudie Verbinding A8-A9 de effectiviteit en de te verwachten effecten van zeven verschillende alternatieven voor een betere verbinding tussen de A8 en A9 onderzocht. Gedeputeerde Staten heeft besloten om drie alternatieven nader uit te werken en te onderzoeken, te weten het Nulplus-, het Golfbaan-  en het Heemskerkalternatief.

Bij het Golfbaanalternatief is bij hoge en lage groei sprake van een duidelijke positieve ratio. Bij het Heemskerkalternatief zijn de kosten en baten ongeveer vergelijkbaar, maar is bij een hoge groei de ratio onder de 1,0. Bij het Nul-plusalternatief wegen de kosten niet op tegen de baten. Dit alternatief is maatschappelijk onrendabel.