Gepubliceerd op:

De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen zijn voornemens om de woningvoorraad tot 2030 met 54.000 woningen uit te breiden, de omvang van de sociale woningvoorraad in stand te houden en deze beter over de regio te spreiden. Tevens zijn nieuwe afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de corporatiewoningen.

Het nieuwe Regioakkoord

In het akkoord is vastgelegd welke bijdrage iedere gemeente aan deze doelstellingen levert. De 26 woningcorporaties, verenigd in Maaskoepel, en de Provincie Zuid-Holland zijn mede ondertekenaars van het akkoord. Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Nissewaard: “We zijn er nog niet helemaal. Zo zie ik in de samenstelling van de voorraad graag meer corporatiewoningen in de regio en zou ik graag meer spreiding willen zien. Daar hebben we de inzet van de corporaties en de aandacht en de sturende en faciliterende rol van de Provincie bij nodig.

Totstandkoming

RIGO heeft een belangrijke bijdrage aan tot totstandkoming van het akkoord mogen leveren. Allereerst hebben we onderzocht in welke mate het corporatiebeleid, zoals vastgelegd in de (26) begrotingen, aansluit op de geformuleerde doelstellingen. Ook hebben we benoemd over welke handelingsperspectieven gemeenten en corporaties beschikken om deze doelstellingen te realiseren. Op basis hiervan hebben de veertien gemeenten aan elkaar biedingen uitgebracht, waarin zij aangeven op welke wijze en in welke mate zij het lokale woonbeleid en woningbouwbeleid kunnen aanpassen om aan de genoemde regionale doelstellingen te voldoen. RIGO heeft vervolgens deze biedingen geanalyseerd en aangeven of de gemeenten met elkaar de realisatie van de doelstellingen dichterbij brengen. Dat bleek het geval en die uitkomst is dan ook in het akkoord Nieuwe Woningmarktafspraken vastgelegd.

Daarmee is het proces niet ten einde. Momenteel gaat de Provincie in gesprek met een aantal individuele gemeenten om te bespreken hoe de Provincie de betreffende gemeente kan faciliteren om de bieding te realiseren en eventueel een stapje extra te zetten. Ook is afgesproken om de voortgang gezamenlijk te monitoren en periodiek te evalueren.

Inspiratie voor andere regio’s

Het draaiboek dat in de regio Rotterdam is gevolgd, kan overigens heel goed als voorbeeld of inspiratie dienen voor andere regio’s die met min of meer complexe volkshuisvestelijke opgaven in een complex krachtenveld te maken hebben. RIGO draagt desgewenst met veel plezier haar steentje bij.