RIGO heeft de effecten van het huidige beleid van de betrokken partijen – gemeenten en woningcorporaties – geanalyseerd en een keur aan handelingsperspectieven op een rij gezet om tot een qua omvang en spreiding gewenste sociale huurvoorraad te komen.

Nieuwe regionale woonvisie

De regiopartijen streven gezamenlijk naar een nieuwe regionale woonvisie. Kerndoelstelling van deze visie is het bereiken van een evenwichtige woningmarkt waarbij er nu en in de toekomst voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn die meer dan nu evenwichtig over de regio zijn verdeeld.

Het RIGO-rapport met de analyseresultaten en handelingsperspectieven fungeert als zogenaamd brondocument ten behoeve van de lokale en (sub)regionale gesprekken die de gemeenten en corporaties tot in het najaar zullen voeren. Aan het eind van het jaar ligt er – als het goed is – een convenant als opmaat voor de regionale woonvisie. De noodzaak om tot een gezamenlijke visie te komen wordt door alle partijen onderschreven; de woningmarkt werkt immers op regionaal niveau en we zien dat het effect van het huidige beleid van partijen onvoldoende strookt met de gewenste regionale ontwikkeling. Beleidsombuiging is dus nodig.

Gezamenlijk belang

In totaal betreft het 14 gemeenten en 26 bij Maaskoepel aangesloten corporaties. De belangen van partijen lopen, zoals te verwachten is, sterk uiteen en dat geldt ook voor de beschikbare middelen en mogelijkheden. Dat maakt het proces van gezamenlijke beleidsvorming zeer complex. RIGO speelt als externe partij een belangrijke rol in het objectief en nuchter analyseren en duiden van de cijfers en het bedenken en beschouwen van handelingsperspectieven.

Uiteindelijk hangt een positieve uitkomst van het proces af van de bereidheid van partijen om het gezamenlijke belang te dienen dat kan wrikken met het eigen lokale belang of organisatiebelang. De regio gaat een spannende fase in.