Gepubliceerd op:

De regio Zuid-Kennemerland/IJmond heeft een Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Hierin zijn afspraken opgenomen over woningbouw, de betaalbare voorraad, duurzaamheid, en wonen en zorg. Met deze afspraken willen de gemeenten gezamenlijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor de regionale woningmarkt. Als programmamanager ondersteunt RIGO hen om deze afspraken tot uitvoering te brengen.

Regionale versus lokale belangen

In de praktijk is het gemakkelijker om regionaal afspraken te maken dan om ze uit te voeren. De RAP-taken komen bovenop de eigen volle agenda´s van ambtenaren. Lokale belangen liggen niet altijd in lijn met de regionale. Dat is niet zo vreemd, gegeven de diversiteit in de regio. Verder is er een scala aan andere partijen actief in de uitvoering van het RAP: corporaties, zorginstellingen, marktpartijen en de Provincie.

Het werk van een programmamanager

Als programmamanager draagt RIGO er aan bij dat resultaten voor de regio worden behaald. We ontwikkelen samen met de regio een informatie- en processtructuur. De programmamanager rapporteert over de voortgang, bewaakt deze en stuurt bij, regisseert en maakt knelpunten bespreekbaar. Ook zorgt RIGO ervoor dat alle direct betrokkenen en andere betrokken partijen goed worden meegenomen in het proces en dat zij de overkoepelende gezamenlijke missie voor ogen houden: het afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt, met bijzondere aandacht voor groepen die in de verdrukking komen.

Ondertussen staat de wereld niet stil. Ontwikkelingen op de woningmarkt, nieuwe inzichten, wijzigingen in provinciaal of landelijk beleid en het veranderde lokale politiek speelveld vragen om flexibiliteit. Zo worden momenteel gesprekken gevoerd over aanpassing van het regionale woningbouwprogramma op basis van de actuele kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Waar nodig brengt de programmamanager kennis in vanuit RIGO.