De huurtoeslag is een van de weinige knoppen van het woonlastenbeleid waar het vorige kabinet niet aan heeft gedraaid. Tegelijkertijd blijven de uitgaven jaar op jaar stijgen. Uit de jongste Rijksbegroting blijkt dat de uitgaven toenemen van 3,9 miljard in 2016 naar 4,6 miljard in 2021. Wel worden de uitgaven voor 2021 in de nieuwste begroting 108 miljoen lager ingeschat dan in de Miljoenennota 2017.

De afgelopen jaren steeg zowel de omvang van de doelgroep als het gemiddelde bedrag dat aan huurtoeslag wordt uitgekeerd. Sinds 2006 is het aantal huurtoeslagontvangers met 31% toegenomen tot 1,4 miljoen in 2015. Ondertussen steeg het gemiddelde bedrag per ontvanger met €492 op jaarbasis. Rekening houdend met inflatie is dat een stijging van 10%. Alleen in 2012 is het bedrag gedaald, als gevolg van bezuinigingen.

Bron: MinBZK/WB – Huurtoeslag 

De toename van het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag wordt veroorzaakt door de stijging van de huurprijzen van woningen die door huurtoeslagontvangers bewoond worden: hoe hoger de huur van hun woning, hoe meer huurtoeslag zij krijgen. Onderstaande video’s laten zien dat beide ontwikkelingen zich in het hele land hebben voorgedaan. In Flevoland zijn de gemiddelde huurprijs en het huurtoeslagbedrag door de jaren heen relatief hoog, omdat de huurvoorraad daar vooral uit grote en nieuwe woningen bestaat.

 

 

 

Passend toewijzen

De stijging van de huurprijzen zorgde niet alleen voor hogere huurtoeslaguitgaven voor het Rijk maar ook voor hogere huurlasten voor de huurder. In 2016 probeerde het Rijk aan beide ontwikkelingen paal en perk te stellen door in de Woningwet de passendheidsnorm in te voeren. Corporaties werden verplicht om nieuwe huurders met recht op huurtoeslag te huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrenzen. Als gevolg van de invoering van passend toewijzen zijn de huurprijzen van verhuurde corporatiewoningen in 2016 gedaald. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor de huurtoeslaguitgaven.

De hoge uitgaven laten onverlet dat de huurtoeslag een zeer belangrijke rol speelt in het betaalbaar houden van de sociale huursector. Het is bijna onmogelijk om op de huurtoeslag te bezuinigen zonder negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid. Wel zijn er diverse aanpassingen denkbaar om de huurtoeslag efficiënter in te zetten. Daarvoor zijn inmiddels diverse rapporten geschreven. De vraag is of het nieuwe kabinet het aandurft om hierover al in het regeerakkoord knopen door te hakken.