In elke woonvisie is tegenwoordig een paragraaf ‘Wonen met Zorg’ opgenomen. Bevordering of herstel van maatschappelijke participatie met als uiteindelijke doel regie op het eigen leven, staat in het meeste beleid centraal. De nadruk ligt dus op wat mensen wel kunnen. Inzicht in wat mensen niet kunnen blijft van belang, omdat men daar een extra steuntje in de rug nodig kan hebben om in de breedte volwaardig te kunnen functioneren. In sommige gevallen heeft dat ‘extra steuntje’ betrekking op de woning en woonsituatie.

Wonen met Zorg

Het opstellen van een goede paragraaf ‘Wonen met Zorg’ in een woonvisie of zorgvisie begint met een goed beeld van het aantal personen waar het om gaat en weten waar zij wonen. De WoonZorgwijzer biedt het gewenste inzicht op een laag-schaalniveau en ondersteunt in de verdere beleidsvorming.

Aan de hand van de WoonZorgwijzer laten de volgende vragen zich bijvoorbeeld eenvoudig beantwoorden:

  • Met welke doelgroepen moet ik in mijn woon(zorg)visie rekening houden?
  • Waar zijn er fricties tussen de kenmerken van de woningen en de inwoners?
  • Waar en voor wie moeten mijn wijkteams aan de slag?

De WZ-wijzer stelt geen ingrepen of maatregelen voor. Laat staan dat het instrument beleidskeuzen voorschrijft. Het maken van beleidskeuzen is en blijft een taak van de lokale partners die gezamenlijk de koers bepalen. RIGO begeleidt gemeenten bij het opstellen van de Woonvisies. Daarbij maken we gebruik van onze inhoudelijke expertise en daarnaast hebben we rekenmodellen om bijvoorbeeld de behoefte aan specifieke (extra- en intramurale) woonvormen te berekenen. Door gebruik te maken van de WZ-wijzer kunnen wij de paragraaf over ‘wonen met zorg’ nog beter invullen dan voorheen.

Hoe laat je kwetsbare groepen onderdeel zijn van je samenleving? Dat moet in de wijken gebeuren… de behoeften, vragen en problemen waar rekening mee gehouden kan worden, ook in het ontwerpen van nieuwe wijken, zijn niet altijd goed in beeld. De WoonZorgwijzer biedt dat inzicht; Floris Alkemade – Rijksbouwmeester.

Lees meer over de toepassingen van de WoonZorgwijzer in de verschillende pilotprojecten die we samen uitvoerden met Platform31. Voor veel gemeenten zijn de gegevens van de WoonZorgwijzer overigens al beschikbaar. Kijk hiervoor op www.woonzorgwijzer.info.