Gepubliceerd op:

Regio en Rijk hebben samen een Plan van Aanpak opgesteld voor de regio Zuid-Limburg, gericht op zowel het benutten van kansen als het wegwerken van achterstanden op sociaal- en gezondheidsgebied. Dit in het kadert van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Onderdeel van het traject is een nulmeting om op gemeente- en wijkniveau een beeld te krijgen op verschillende thema’s die iets zeggen over de stand van zaken aangaande “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving. Deze nulmeting dient als start voor een gesprek over hoe het er voor staat in de verschillende gemeenten, wijken en buurten. Het gaat om inzicht in eventuele knelpunten voor een effectieve aanpak. Het is geen eindbeeld maar een praatplaat/start om samen verder te kijken.