Gepubliceerd op:

RIGO heeft  de Rekenkamercommissie van de gemeente Koggenland ondersteund bij het  onderzoek naar de rechtmatigheid van de besluitvorming bij het bestemmingsplan Distriport: een te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein van bijna 80 hectare aan de A7 in Koggenland, duurzaam ingericht en ingebed in 50 hectare natuur. Aan de hand van vragen van de gemeenteraad is nagegaan in hoeverre de besluitvorming rechtmatig is verlopen. Deze vragen richtten zich op initiatief en doel van de planontwikkeling, de rol van de gemeenteraad en het college, de rechtmatigheid en de huidige financiële risico’s voor de gemeente.

De onderzochte periode van de besluitvorming over Distriport besloeg de afgelopen tien jaar. In een feitenrelaas zijn de belangrijke stappen in de besluitvorming weergegeven. Mijlpalen in dit proces waren de vaststelling van het streekplan, de samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland, de uitwerking van de milieueffectrapportage en het bestemmingsplan en de beroepsprocedure bij de Raad van State.

De planontwikkeling tussen 2007 en 2012 gebeurde door marktpartijen, in overleg met de gemeente Koggenland en de provincie. De provincie nam in 2007 gronden over van de marktpartijen met het doel deze bouwrijp terug te leveren. Dit laatste is niet gebeurd, omdat partijen het niet eens werden over de voorwaarden. Hierover loopt nog een gerechtelijke procedure.

De bij het rapport behorende presentatie, het nawoord en de bestuurlijke reactie zijn terug te vinden op de website van de Rekenkamercommissie Koggenland.