Gepubliceerd op:

Wie bij ‘passend toewijzen’ denkt aan de aftoppingsgrenzen en de BBSH-doelgroep gaat al heel lang mee in de volkshuisvesting, of loopt voorop. RIGO inventariseerde eind 2013 de meest voorkomende verdeelsystemen en toewijzingsregels in Nederland. Uit deze inventarisatie blijkt dat maar weinig gemeenten of corporaties bij woningtoewijzing specifieke regels hanteren voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag (de BBSH-groep). De toewijzingsnorm die volgt uit de Europese staatssteunbeschikking is de nieuwe norm voor passend toewijzen geworden. En dat terwijl landelijke wet- en regelgeving nog steeds voorschrijven dat de BBSH-groep met voorrang onder de aftoppingsgrens gehuisvest dient te worden. Dit is mede het gevolg van het verdwijnen van het toezicht op passende woningtoewijzing door het Rijk rond 2008.

Veel gemeenten en corporaties vinden het bovendien ouderwets en paternalistisch om de keuzevrijheid van woningzoekenden te beperken door inkomenseisen te stellen. Zij zien het als de eigen verantwoordelijkheid van de woningzoekende om een woning te kiezen die bij zijn financiële mogelijkheden past. Veel corporaties geven de voorkeur aan voorlichting en specifieke tools om woningzoekenden te informeren over woonlasten, in plaats van te sturen op inkomen. Een kentering lijkt echter nog maar een kwestie van tijd. Betaalbaar aanbod wordt rap schaarser als gevolg van stijgende aanvangshuren. Op steeds meer plekken wordt duidelijk dat de betaalbaarheid voor woningzoekenden met de laagste inkomens een serieus probleem is. En dat het dus de moeite waard is om – naast allerlei andere maatregelen – te kijken of passender toewijzen soelaas biedt. Ook minister Blok zinspeelt in zijn recente brief over de hervormingsagenda op strakkere sturing op inkomen bij woningtoewijzing.

Bijvoorbeeld door woningen onder de aftoppingsgrenzen bij voorrang toe te wijzen aan de BBSH-doelgroep. Net als vroeger dus. In ons werk zien we inmiddels onmiskenbaar de eerste tekenen van die kentering. Bijvoorbeeld in de regio Utrecht, waar RIGO de corporaties en gemeente helpt bij het invoeren van een nieuwe, strengere, huurinkomenstabel. Maar ook in andere gemeenten zien we dat de discussie hierover gevoerd wordt.