Gepubliceerd op:

Het portefeuilleplan van Veluwonen is alweer enkele jaren oud en vraagt om een grondige actualisatie. Niet in de laatste plaats omdat er grote opgaven liggen in de woningmarkt: grote woningtekorten – ook in het werkgebied van Veluwonen – , toenemende betaalbaarheidsproblemen ten aanzien van het wonen en – niet in het minst – de verduurzaming van de woningvoorraad. Ook wordt de wet- en regelgeving rond het wonen door de nieuwe minister op tal van plaatsen aangepast, waardoor een nieuw strategisch kader voor het woningvooraadbeleid noodzakelijk is.

RIGO is door de woningcorporatie gevraagd om de verantwoordelijk medewerkers te begeleiden bij het opstellen van het nieuwe portefeuilleplan. Belangrijk aandachtspunt is om de nieuwe strategische kaders (‘welke portefeuille-ontwikkeling willen we op middellange en lange termijn gezien de woningmarktopgaven?’) te verbinden met alle plannen die reeds op complexniveau geformuleerd en vaak al in gang gezet zijn.

Dit doen we o.a. door het in beeld brengen van de wensportefeuille en de veranderopgave, het functioneren van alle complexen (op basis van data en kennis onder medewerkers), het verweven van duurzaamheid strategieën en door van het betrekken van de belangrijkste belanghouders. De uiteindelijk op te stellen porfeuillescenario’s worden volkshuisvestelijk en financieel getoetst. De vast te stelen portefeuillestrategie is belangrijke input voor de begroting voor 2024.