Gepubliceerd op:

Het portefeuilleplan van Veluwonen is alweer enkele jaren oud en vraagt om een grondige actualisatie. Niet in de laatste plaats omdat er grote opgaven liggen in de woningmarkt: grote woningtekorten – ook in het werkgebied van Veluwonen – , toenemende betaalbaarheidsproblemen ten aanzien van het wonen en – niet in het minst – de verduurzaming van de woningvoorraad. Ook wordt de wet- en regelgeving rond het wonen door de nieuwe minister op tal van plaatsen aangepast, waardoor een nieuw strategisch kader voor het woningvooraadbeleid noodzakelijk is.

RIGO ondersteunde woningcorporatie Veluwonen met het opstellen van de nieuwe portefeuillestrategie. Samen met de medewerkers heeft RIGO alle relevante stappen uit de Beleids8baan doorlopen (zoals een analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve opgave, een analyse van de staat en performance van complexen, het opstellen van strategische kaders en een doorrekening op volkshuisvestelijk en financieel effect). Het nieuwe portefeuilleplan bevat een ambitieuze strategie tot 2035 met sterke accenten op verduurzaming, uitbreiding van het sociale woningbezit én betaalbaarheid van het Wonen. Naast het portefeuilleplan is ook een procesnotitie opgeleverd, om de organisatie houvast te geven bij de toekomstige herijking van het portefeuilleplan.