Gepubliceerd op:

Bij het opstellen van een portefeuillestrategie moet er rekening worden gehouden met verschillende doelstellingen. Denk aan betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Deze worden gerealiseerd via onder meer vastgoedbeleid en -activiteiten. Hoe voer je nu als corporatie het gesprek hierover op het voor belanghouders relevante schaalniveau?

De dialoog aangaan

Bij het opstellen van de nieuwe portefeuillestrategie van Wierden & Borgen gaat het om keuzen. Naast de ‘standaard’ opgaven heeft deze woningcorporatie ook nog eens te maken met aardbevingen (en de nasleep daarvan), bevolkingskrimp en vergrijzing. Van de portefeuillestrategie is een animatiefilm gemaakt, om medewerkers én buitenwereld te laten zien waarom tot welke keuzen op hoofdlijnen is gekomen.

Wierden & Borgen wil met belanghouders in haar werkgebied, dat bestaat uit zo’n 50 dorpskernen en stadswijken, de dialoog aangaan over haar koers. Zien we dezelfde ontwikkelingen en opgaven? Doen we de komende jaren de juiste dingen? Om deze dialoog te ondersteunen heeft RIGO voor elke kern of stadswijk een ‘praatplaat’ vervaardigd.

Praatplaten

De praatplaten beslaan per kern vier thema’s: bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling, voorzieningenniveau en leefbaarheid, woningbezit (marktpositie, vastgoedkenmerken) en concrete opgaven en vastgoedprojecten. De gegevens die in de praatplaten zijn weergegeven, zijn afkomstig  uit openbare bronnen en/of de eigen vastgoedadministratie. Daarmee zijn de praatplaten – zoals dat past bij een dialooginstrument – dynamische beelden die kunnen worden aangepast aan ontwikkelingen of lokale wensen van belanghouders.

De praatplaten hebben niet alleen een externe functie. Medewerkers – zo bleek ook tijdens dit project – hebben óók behoefte aan het plaatsen van concrete activiteiten in een bredere context. De praatplaten vervullen niet alleen een functie aan de bestuurlijke tafel bij de wethouders, maar ook juist aan de dorpstafel (woonconsulenten) of op projectniveau (ontwikkelaars).  “Zo hebben we ons verhaal altijd in beeld”.