Gepubliceerd op:

In het onderzoek is gekeken naar het tot stand komen van het gemeentelijke woonbeleid en de prestatieafspraken, de samenwerking in deze met de woningcorporaties en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Ook is er speciale aandacht voor het praktisch functioneren van de prestatieafspraken en de samenwerking tussen gemeente en corporatie; waaronder de bijdrage van de corporaties hiermee aan de doelen van het gemeentelijke woonbeleid (de woonvisie), het meten van de prestaties, omgaan met afwijkingen gemeten en zo ja hoe gaan beide partijen om met afwijkingen?

Bijzonder is dat de corporaties Goed Wonen met de Groene Waarden recent tot IJsseldal Wonen zijn gefuseerd, we plaatsten de onderzoeksresultaten in deze context. Ook blikten we vooruit naar de toekomstige samenwerkingsrelatie tussen gemeente en corporaties als gevolg van bijvoorbeeld de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting in relatie tot de gemaakte prestatieafspraken.