Gepubliceerd op:

Stichting RIGO handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving. We gaan zorgvuldig en terughoudend om met verzamelen van persoonsgegevens. We respecteren uw privacy en vragen alleen identificerende gegevens als die noodzakelijk zijn voor onze onderzoeken en dienstverlening.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze dienstverlening en is van toepassing op contacten en overeenkomsten met RIGO alsmede alle bezoeken aan ons site www.rigo.nl. RIGO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Welke gegevens verwerkt RIGO?

RIGO verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Bankrekeningnummers;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in schriftelijke of digitale correspondentie en/of telefonisch, zoals waar u werkt en uw functie.

RIGO verzamelt en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals gegevens over politieke voorkeur, seksuele voorkeur, ras …). Verder verzamelen we noch via de website noch in het kader van onze dienstsverlening  gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Die gegevens zijn voor ons niet relevant. Mocht dat in de toekomst wel zo zijn dan vragen we toestemming aan ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rigo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

RIGO verkoopt u gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval sluiten wij een verwerkersovereenkomst net bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RIGO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

RIGO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

RIGO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RIGO) tussen zit.

Bezoek aan de website(s) van RIGO

RIGO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Bij het bezoeken van onze website worden geen persoonsgegevens door ons verzameld. Er worden geen IP-adressen geregistreerd ten behoeve van  Google Analytics. Deze worden geanonimiseerd. Onze website bevat verwijzingen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

Met welk doel verwerkt RIGO gegevens?

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Bij de Nieuwsbrief

RIGO heeft een Nieuwsbrief om u te informeren over onze diensten en producten en relevante ontwikkelingen binnen ons werkgebied. We voegen uw emailadres pas toe aan de verzendlijst na u tweemaal expliciet om toestemming te hebben gevraagd (eenmaal via de website en eenmaal vir een controle email, een zogenaamd double opt-in systeem). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Vanzelfsprekend verstrekken wij dit bestand van ontvangers niet aan derden.

Hoe lang bewaart RIGO persoonsgegevens?

RIGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RIGO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rigo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RIGO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Naar de Autoriteit Persoonsgegevens…

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RIGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rigo.nl.