Gepubliceerd op:

De woningbouwopgave is – zeker in de stedelijke agglomeraties – wellicht groter dan we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei, huishoudensverdunning, etc.) gaan daarbij hand in hand met een context die niet bepaald meehelpt: hoge bouwkosten, stikstofproblematiek, beperkte investeringsruimte bij corporaties, weinig sturing vanuit het Rijk, gemeenten zonder actief grondbeleid, weinig fysieke ruimte voor (her)ontwikkeling, etc.: een zeer complexe opgave dus.

In de provincie Zuid-Holland begeleidt RIGO momenteel – net zoals we dat vorig jaar deden voor de regio Rotterdam Rijnmond – een beleidstraject voor de regio Haaglanden. De partijen – gemeenten, provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties – willen in het najaar van 2020 komen tot nieuwe regionale woningmarktafspraken. Dit in de veronderstelling dat alleen bovenlokaal denken én handelen invulling kan geven aan de uitbreiding van de woningvoorraad met zo’n 66.000 woningen tot 2030. De afspraken gaan daarnaast ook over de spreiding, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de regionale woningvoorraad.

RIGO helpt de betrokken partijen door allereerst inzichtelijk te maken hoe de opgave zich verhoudt tot het huidige beleid c.q. de huidige woningbouwplannen. Vervolgens worden op basis van een interviewronde handelingsperspectieven meegegeven aan deze partijen.

RIGO helpt de betrokken partijen door allereerst inzichtelijk te maken hoe de opgave (op basis van een woningbehoefteraming) zich verhoudt tot het huidige beleid c.q. de huidige woningbouwplannen. Vervolgens worden op basis van een interviewronde handelingsperspectieven meegegeven aan deze partijen, die ze meenemen in een gemeentelijk ‘bod’ aan de regio t.a.v. hun aandeel in de regionale opgave. Na een aanscherping hiervan via een bestuurlijke intervisieronde volgt in het najaar het eindrapport, als bijlage bij een regionaal woningmarktakkoord.

Meer weten over regionale samenwerking bij woningbouwopgaven? Neem contact op met Wouter Schepers of Peter van Os.