Gepubliceerd op:

Duidelijk is dat het onderwerp wonen alle inwoners direct aangaat en daarmee vaak discussie in de gemeenteraden oplevert. Doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de uitwerking van het lokale woonbeleid op de woningmarkt en de ruimte die de gemeenteraad heeft om in te kunnen inspelen op de omstandigheden in de lokale woningmarkt. De ‘knoppen’ waaraan de gemeenteraad kan draaien om het woonbeleid te beïnvloeden, staan in dit onderzoek centraal.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is gebaseerd op een documentenstudie, interviews met betrokkenen en een interactieve bijeenkomst met raadsleden. In het kader van de documentenstudie zijn de beleidstukken vanaf het jaar 2012 tot 2017 bestudeerd. Het beeld uit de documentenstudie is verder verdiept in een aantal interviews met betrokkenen bij het woonbeleid, binnen de gemeente maar ook daarbuiten.
Tot slot heeft er een raadsbijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst met de RKC, raadsleden en het onderzoeksbureau, zijn de eerste bevindingen van het rekenkameronderzoek besproken en is ingegaan op de huidige (en gewenste) rol van de gemeenteraad in het woonbeleid, het speelveld, de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen, en de beschikbare sturingsinstrumenten.
Lees de conclusies die we trokken en aanbevelingen die we deden in de rapportage.