Gepubliceerd op:

De NOS publiceerde op zaterdag 3 oktober jl. een bericht over de lange wachttijden voor standplaatsen op woonwagenlocaties in Nederland. Uit de rondvraag van de NOS blijkt dat nog niet iedere gemeente nieuw beleid heeft gemaakt. De helft van de door de NOS ondervraagde gemeenten heeft onderzoek gedaan naar de behoefte die er is aan standplaatsen voor woonwagens.  RIGO heeft ervaring met het thema en de doelgroep en kan gemeenten, corporaties en andere belanghebbenden bijstaan met raad en daad. In de laatste alinea vertellen we hier meer over.

Achtergrond

In 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een beleidskader Woonwagens en Standplaatsen uitgegeven. Dit beleidskader moet gemeenten én corporaties handvatten bieden om te komen tot (nieuw) woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het beleidskader is een antwoord op het rapport van de Nationale Ombudsman uit 2017, Woonwagenbewoner zoekt standplaats. Dit rapport heeft als belangrijkste conclusies dat in gemeentelijk beleid rekening gehouden moet worden met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van woonwagenbewoners, zoals vastgesteld in verschillende internationale- en Europeesrechtelijke verdragen. Het ministerie van BZK heeft in reactie in 2018 een nieuw beleidskader opgesteld.

Het nieuwe kader benadrukt dat gemeenten in hun woonbeleid rekening moeten houden met de specifieke woonbehoefte van woonwagenbewoners en moeten voorzien in voldoende standplaatsen, zodat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats kunnen krijgen. Het beleidskader definieert deze redelijke termijn niet, maar geeft als uitgangspunt mee dat de wachttijd voor een standplaats ongeveer hetzelfde mag zijn als de wachttijd voor een sociale huurwoning. Zo mogelijk wordt ook tegemoetgekomen aan de wens om in familieverband samen te leven.

Het Ministerie raadt de gemeenten dan ook aan om als eerste stap de specifieke woonwens- en behoefte van woonwagenbewoners in kaart te brengen. Een voor de hand liggende methode om daar achter te komen is het instellen van een wachtlijst. Als er een lange periode geen wachtlijst is geweest (of geen actief beleid is gevoerd) wordt een onderzoek naar de behoefte aan standplaatsen en woonwagens wenselijk geacht.

RIGO biedt ondersteuning

RIGO ondersteunt op dit moment verschillende gemeenten op het gebied van woonwagenbeleid en de woonwensen van woonwagenbewoners. Zo werken we in de regio Zuid-Holland aan het uitwerken van het woonwagenbeleid voor een gemeente die reeds een behoefteonderzoek heeft uitgevoerd. Dit doen we door in overleg met de woonwagenbewoners zelf de woonwensen verder te verkennen en huisvestingsmogelijkheden te inventariseren. In de regio Zwolle ondersteunen we een gemeente met het uitvoeren van een woonwensenonderzoek onder woonwagenbewoners. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met bewoners en spijtoptanten om zo hun behoeften, verwachtingen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van woonwagens en standplaatsen in de gemeente in kaart te brengen.

Heeft u vragen over woonwagenbeleid of de woonwensen- en behoeften van woonwagenbewoners neem dan contact op met Thierry Wever (thierry.wever@rigo.nl).