Gepubliceerd op:

In opdracht van het Ministerie van I&M is onderzocht hoe de instrumenten MKBA, m.e.r. en watertoets meer samenhangend en vroegtijdig kunnen worden ingezet om de besluitvormingsprocessen te verbeteren. Daarbij is specifiek gekeken hoe een klimaatbestendige afweging bij nieuwbouw en herstructureringsprojecten kan worden geoptimaliseerd.Daartoe zijn onder meer praktijkcases uitgewerkt met verschillende inrichtingsvarianten (meer en minder klimaatbestendig) waarop de drie instrumenten zijn ingezet. Daarbij zijn de kosten en baten van bijvoorbeeld maatregelen tegen overstromingen in geld uitgedrukt voor verschillende klimaatscenario’s. De uitkomsten van de studie – die samen met Arcadis en de TU Delft is uitgevoerd – worden door het Ministerie gebruikt voor verdere gedachtevorming en uitwerking van het Deltaprogramma.