In de regio Amsterdam hebben de corporaties en gemeenten de afgelopen jaren samen gewerkt aan ideeën en voorstellen voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Aanvankelijk zijn drie modellen uitgewerkt die recht doen aan verschillende doelstellingen. Denk daarbij aan betere kansen voor spoedzoekers en het bevorderen van doorstroming. Aan RIGO is gevraagd om de effecten van deze modellen inzichtelijk te maken met behulp van een simulatiemodel.

Mede op basis van de resultaten van de simulaties is een voorstel voor de nieuwe woonruimteverdeling ontwikkeld, waarin elementen uit de eerdere modellen zijn gecombineerd. Daarbinnen zijn twee varianten uitgewerkt. Net als bij de eerdere modellen heeft RIGO ook de effecten van deze varianten verkend met behulp van het simulatiemodel. De uitkomsten zijn meegenomen bij de bestuurlijke keuze voor het voorstel dat inmiddels aan de gemeenteraden is voorgelegd.

Voorstel

Bij de simulaties is vooral gekeken naar de volgordebepaling. Volgens de huidige spelregels worden bijna alle woningen toegewezen op volgorde van inschrijfduur. Woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben, maken daardoor weinig kans op een woning. In het nieuwe systeem gaan naast inschrijfduur ook andere criteria meewegen, namelijk hoe lang en intensief woningzoekenden naar woning zoeken en in welke omstandigheden zij verkeren. Daarvoor kunnen woningzoekenden in het nieuwe systeem naast wachtpunten ook zoekpunten en situatiepunten opbouwen. Zie deze website voor meer informatie over het voorstel.

Simulatiemodel

Het simulatiemodel dat RIGO ontwikkeld heeft, maakt gebruik van regionale data over het aanbod, de actief woningzoekenden en de kans dat zij op bepaalde woningen reageren. Door de instellingen in het model aan te passen, kan het aanbod op verschillende manieren worden verdeeld. De output laat zien hoeveel en welke woningen aan welke woningzoekenden worden toegewezen. Het model is op maat gemaakt voor de regio Amsterdam maar de achterliggende techniek kan ook in andere regio’s worden ingezet.