Gepubliceerd op:

De behoefte aan geschikte en betaalbare sociale huurwoningen voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben neemt toe. Dat geldt voor het hele land, maar er zijn grote verschillen tussen regio’s in opgaven, kansen en risico’s. RIGO heeft om deze reden een profiel opgesteld van elk van de 19 deelgebieden/regio’s die Woonzorg Nederland onderscheidt. Deze profielen helpen bij het maken van afwegingen op strategisch niveau.

Groeiende groep ouderen aangewezen op sociale huursector

Voor heel Nederland geldt dat de nieuwe generatie ouderen sociaal-economisch meer zelfredzaam is, maar dat er een groep ouderen blijft bestaan die is aangewezen op de sociale huursector. Vooral in Flevoland en de Randstad gaat het om een in aantal groeiende groep ouderen. Binnen de Randstad zijn er grote verschillen tussen stad en ommeland zichtbaar. In de steden zijn de woningen vaker ongeschikt om met beperkingen in te blijven wonen. Ook zijn de sociale opgaven groter (de doelgroep is groter en de woonlasten zijn hoger) en neemt in de steden de woningbehoefte sterker toe dan in het ommeland.

Aan de randen van het land neemt de behoefte aan sociale huurwoningen af en manifesteren de opgaven zich vooral in de koopsector (een aanpasbehoefte). Daar staat tegenover dat voorzieningen in de nabijheid vaak ontbreken. Hier liggen dus kansen voor specifieke woonconcepten van Woonzorg Nederland, waarbij voorzieningen zijn inbegrepen). Ook geldt voor deze regio’s dat er mogelijk kansen liggen in het realiseren van (intra- of extramuraal) woningaanbod voor andere doelgroepen dan ouderen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met (licht) verstandelijk beperkingen of psychische aandoeningen.

Maatwerk noodzakelijk

Op hoofdlijnen is het goed mogelijk om een beeld te geven van de opgaven, kansen en risico’s per regio. Het is zelfs mogelijk om rangordes op te stellen. Er blijft echter gelden dat er niet alleen sprake is van een variëteit tussen regio’s, maar ook binnen de regio’s. Dit betekent dat altijd maatwerk zal moeten worden geleverd, op regionaal niveau, maar zeker ook bij de uitwerking op lokaal niveau.