Gepubliceerd op:

Fonds werd ruim twee keer overtekend

Afgelopen voorjaar stelde het kabinet vanuit het Volkshuisvestingsfonds eenmalig 450 miljoen euro beschikbaar om woningen en de woonomgeving in kwetsbare gebieden te herstructureren via renovatie, transformatie en sloop-nieuwbouw. Nadruk lag daarbij op het verbeteren van de particuliere woningvoorraad, waarbij ‘inponding’ van particuliere woningen (met herstructurering als doel) tot de subsidiabele activiteiten behoorde.

Alle gemeenten konden een aanvraag indienen om aanspraak te maken op een bijdrage uit het fonds. Het Volkshuisvestingsfonds werd met 48 aanvragen ruim twee keer overtekend. Bij de toekenning van de middelen aan gemeenten is prioriteit gegeven aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk staat.

Infographic Volkshuisvestingsfonds

Onder andere Amsterdam, Lelystad en Zaanstad ontvingen bijdragen

RIGO heeft samen met Antea Group een vijftal prioritaire gemeenten ondersteund en is bij vier aanvragen van niet-prioritaire gemeenten betrokken geweest. Onze ondersteuning verschilde per gemeente: de ene gemeente had enkel behoefte aan een review van haar aanvraag, andere gemeenten vroegen ons mee te denken over de uitvraag of deze uit te werken.

Op 15 juli 2021 werd bekend dat drie van de door ons ondersteunde gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen voor hun aanvraag. Deze drie gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim 123 miljoen voor de aanpak van hun kwetsbare gebieden. In Amsterdam-Zuidoost wordt de bijdrage ingezet voor de verduurzaming van woningen en het verbeteren van de openbare ruimte. In Lelystad-Oost krijgen de oudste wijken de komende jaren een upgrade. En Zaanstad investeert in de verbetering van de vijf wijken van Zaandam-Zuid. Wij zijn blij dat deze drie gemeenten met de noodzakelijke vernieuwing aan de slag kunnen, samen met de betrokken corporaties, VvE’s en eigenaar-bewoners.