Gepubliceerd op:

De CG-raad heeft voorstellen gedaan om de toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit 2012 aan te scherpen. Deze eisen hebben betrekking op alle typen gebouwen. Ook bij verbouw zouden deze eisen moeten gelden, waarbij gemeenten grote terughoudendheid zouden moeten betrachten bij het verlenen van ontheffingen.

In samenwerking met het ERB heeft RIGO deze eisen vertaald in Bouwbesluiteisen. Vervolgens hebben we de effecten van een eventuele aanscherping in de MKBA in beeld gebracht. De geraamde kosten van de voorgestelde aanscherping van de toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit komen aanzienlijk hoger uit dan de raming van de maatschappelijke baten. Dat is met name het gevolg van eisen die aan aanpassingen van bestaande gebouwen worden gesteld.