Gepubliceerd op:

In maart 2014 is het rapport aan de Tweede Kamer verzonden. Bij de inventarisatie van toewijzingsregels is specifiek gekeken naar de toewijzingsregels met betrekking tot de huur en het inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de woonruimteverdeling in Nederland in toenemende mate regionaal is georganiseerd, waarbij corporaties gezamenlijk hun woningen aanbieden. Vooral in stedelijke regio’s en schaarstegebieden is sprake van huisvestingsverordeningen waarin toewijzingsregels zijn vastgelegd.

Het aanbodmodel met inschrijfduur blijkt onverminderd populair, maar gaat steeds vaker gepaard met een tweede verdeelmodel. Hoewel wet- en regelgeving nog altijd voorschrijven dat gemeenten en corporaties bij de toewijzing van woningen tot de aftoppingsgrens zo veel mogelijk voorrang geven aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag, zijn er in de praktijk weinig gemeenten en corporaties die specifieke toewijzingscriteria hanteren voor de huurtoeslagdoelgroep.

Wel gebruiken bijna alle corporaties inkomenseisen om aan de 90%-norm uit de DAEB-regeling te voldoen. Gemeenten en corporaties blijken zich in toenemende mate bewust te zijn van de spanning die ontstaat door de afname van het aanbod aan goedkope huurwoningen. Dit zou er op termijn toch toe kunnen leiden dat corporaties en gemeenten zich genoodzaakt zien om het overgebleven goedkope aanbod weer bij voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden met een laag inkomen. Begin 2014 zien we de eerste tekenen dat de discussie hierover op gang komt.