Gepubliceerd op:

Hiervoor werkten we samen met Grooten Advies & Management.

Er zijn zo’n 12.000 ligplaatsen voor permanent gebruikt in Nederland. Geschat wordt dat driekwart daarvan in handen is van publiekrechtelijke partijen: gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk. Uit het onderzoek komt naar voren dat gebruikers van de ligplaats in de praktijk te maken hebben met een lappendeken van beleid, regels, instrumenten en voorwaarden.

Voor de ingebruikname en regulering bestaat geen eenduidig wettelijk kader. Afhankelijk van de lokale (eigendoms)situatie worden publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten gecombineerd. Denk aan huurcontracten, erfpacht, precario, vergunningen en/of ontheffingen. Van ‘de rechtspositie’ ten aanzien van de ligplaats is dan ook geen sprake.

Op basis van het onderzoek is een viertal suggesties gedaan ter verbetering van de rechtspositie ten aanzien van de ligplaats. Eind mei 2013 bood de Minister het onderzoek aan de Tweede Kamer aan; de beleidsreactie volgde januari 2014.