Gepubliceerd op:

RIGO deed onderzoek naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. Daarvoor zijn analyses uitgevoerd op diverse databronnen, waaronder CBS-microdata en gegevens uit de Leefbaarometer en de Woonzorgwijzer. Aanvullend zijn interviews gehouden met corporaties.

Toename kwetsbare groepen in corporatiewoningen

Nieuwe huurders van corporatiewoningen hebben de afgelopen decennia steeds vaker een laag inkomen en een lage opleiding. Daarnaast kampen zij vaker met psychische en fysieke problemen. Deze trend is het gevolg van het (landelijke en lokale) beleid waarin is ingezet op een kleinere sociale huursector die meer doelmatig wordt ingezet ten behoeve van de huisvesting van de doelgroep van beleid.

Relatie kwetsbare groepen en leefbaarheid

Sinds 2012 gaat de leefbaarheid in buurten met veel corporatiebezit achteruit. Daarbij is een directe relatie met de toename van kwetsbare groepen, zoals mensen met psychiatrische problematiek. Toch zijn er ook corporatiebuurten waar de instroom van kwetsbare groepen niet samengaat met een vermindering van de leefbaarheid. In buurten waar het goed gaat, blijkt uit de interviews, wordt daar actief op gestuurd: bijvoorbeeld door te investeren in de kwaliteit van de voorraad, sturen op de instroom (screening), afspraken met zorgpartijen en sociaal beheer.

Meer weten over de achtergronden van het onerzoek? Lees dan ook het achtergrondrapport. Lees ook de berichtgeving hierover van Aedes en in de media via de website van Aedes.