Woonbeleid

Een woonvisie of woonagenda maakt helder waar een gemeente voor staat en nodigt anderen uit daar een bijdrage aan te leveren. De kern zit in de gewenste resultaten, niet in de euro’s.
De RIGO-aanpak kenmerkt zich door een gedegen inzicht in de woningmarkt en een stevig debat over de uitgangspunten. Het succes van een woonvisie staat of valt met draagvlak binnen en buiten de gemeentelijke organisatie; een proces op maat zorgt hiervoor.

We anticiperen op de nieuwe Omgevingsvisie, waarin de ambities op woongebied – in samenhang met andere beleidsterreinen – opgenomen worden. Desgewenst werken we het beleid uit in een woonprogramma of een programmatische aanpak. Woonvisies of agenda’s op regionale schaal (voor gemeentes, corporaties of beiden) brengen samenhang en afstemming in beleid.

(Regionale) Prestatieafspraken en convenanten

RIGO ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en huurders bij het maken van prestatieafspraken en in hun samenwerking. Deze werkzaamheden kunnen een lokaal of regionaal karakter hebben. Dat doen we door kennis te bieden van de feiten, inzicht te geven in de mogelijkheden en de besluitvorming daarover te ondersteunen. Naast het (getalsmatig) in beeld brengen van de opgave reiken we de samenwerkende partijen bouwstenen en oplossingsrichtingen aan om de beleidsdoelen dichterbij te brengen. Hierbij doen we recht aan ieders beschikbare middelen.
Onze ervaring zetten we ook in voor partijen afzonderlijk: een woonvisie of agenda voor gemeenten, een prestatiebod of activiteitenoverzicht voor woningcorporaties of een second-opinion voor de huurders. Vaak kijken we terug op de bereikte resultaten of het doorlopen proces in de vorm van een evaluatie of rekenkameronderzoek.

 

Programmamanagement

(Regionale) Afspraken maken over wonen is een eerste stap. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenwerking ook concreet en tijdig tot resultaten leidt? RIGO helpt door een goede structuur te organiseren voor de planning, begroting, communicatie en het overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau en met de verschillende belanghouders.
Zo ontstaat een solide basis om met regelmaat de voortgang te volgen, knelpunten bespreekbaar te maken en waar nodig zaken aan te jagen of bij te sturen.
Behalve als programmamanager van het geheel, vervult RIGO regelmatig een taak als onafhankelijk aanjager van de woningbouw.

Evaluatie

Monitoring en een regelmatige (beleids)evaluatie maakt dat je de ‘vinger aan de pols’ kunt houden en op tijd kunt bijsturen. We voeren voor gemeenten, provincies, ministeries, woningcorporaties, Rekenkamers en Rekenkamercommissies (beleids)evaluaties uit.
In het woonbeleid zijn er geen universele werkzame formules. Wonen is bij uitstek een domein waarop moet worden samengewerkt om doelen te bereiken. De kunst van een goede evaluatie op woongebied is niet het opsporen van universele formules, maar het achterhalen en zichtbaar maken van verklaringen. Verklaringen over wat wel werkte en wat niet, en vooral over waarom dat zo was. Dan levert een evaluatie in onze ogen bruikbare lessen op voor de toekomst.