De RIGO-aanpak kenmerkt zich door een gedegen inzicht in de woningmarkt en een stevig debat over de uitgangspunten. Sociale huur, middenhuur en koopmarkt bezien we in samenhang; sturen op het een heeft tenslotte gevolgen voor het ander. Het succes van een woonvisie staat of valt met draagvlak binnen en buiten de gemeentelijke organisatie; een proces op maat zorgt hiervoor. In dit proces verbinden we de verschillende beleidsterreinen die met wonen te maken hebben en we betrekken de regionale dimensie.

Zodoende anticiperen we op nieuwe Omgevingsvisie, waarin de ambities op woongebied - in samenhang met andere beleidsterreinen - opgenomen worden. Wanneer hier aanleiding voor is werken we dit uit in een woonprogramma of zelfs een programmatische aanpak. Woonvisies of agenda’s op regionale schaal (voor gemeentes, corporaties of beiden) brengen samenhang en afstemming in beleid, zeker wanneer we hier een bondig actieprogramma bij maken.

Lopende projecten

Medewerkers