RIGO is dé specialist op het gebied van woonruimteverdeling in Nederland. Wij ondersteunen corporaties en gemeenten bij het vormgeven van hun beleid en doen regelmatig onderzoek op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Doelen en instrumenten

Veel discussies over woonruimteverdeling gaan over instrumenten. Ben je voor of tegen loting? Moet inschrijfduur worden afgeschaft? RIGO is van mening dat het gesprek eerst over de doelen zou moeten gaan. Welke kernwaarden vinden lokale partijen belangrijk en hoe verhouden die zich tot elkaar? RIGO heeft diverse werkvormen ontwikkeld om deze discussie op een goede manier te voeren. Uiteraard kunnen we ook adviseren over de instrumenten die bij de doelen passen.

Evaluatie van verdeelsystemen

Om de woonruimteverdeling up-to-date te houden is het van belang om verdeelsystemen regelmatig te evalueren. Daarbij spelen vragen als: Werken de regels zoals beoogd? Zijn de doelen nog actueel? En wat vinden woningzoekenden van het systeem? RIGO ondersteunt bij evaluaties onder meer door de cijfers te analyseren, enquêtes onder woningzoekenden te houden, groepsgesprekken met corporaties en gemeenten te organiseren en aanbevelingen te doen voor actualisatie van het systeem.

Van cijfers naar inzicht

De registratiecijfers uit verdeelsystemen vormen een schat aan informatie. Niet alleen over de kansen van woningzoekenden maar ook over de marktpositie van complexen. RIGO heeft ervaring met de analyse van cijfers uit systemen van diverse aanbieders, zoals WoningNet, Zig Websoftware en DataBalk. Daarbij nemen we uiteraard de privacyregelgeving in acht. Veel systemen kennen inmiddels een datawarehouse. RIGO kan helpen bij de duiding van deze cijfers, bijvoorbeeld in vorm van management rapportages.

Simulatie van effecten

RIGO heeft een simulatiemodel ontwikkeld dat de effecten van veranderingen in de woonruimteverdeling in beeld brengt. Hiermee kunnen we vooraf inschatten welke gevolgen voorgenomen wijzigingen hebben voor de kansen van groepen woningzoekenden. Door de uitkomsten van verschillende beleidsscenario’s te vergelijken helpen we corporaties en gemeenten om hun beleid te finetunen.

Huisvestingsverordening

Als gemeenten willen sturen in de woonruimteverdeling moeten zij een huisvestingsverordening opstellen. Daarvoor moeten zij eerst aantonen dat er sprake is van schaarste, die zonder sturing zou leiden tot verdringing van kwetsbare groepen. RIGO kent de ins en outs van de Huisvestingswet en ondersteunt gemeenten bij het opstellen en onderbouwen van hun huisvestingsverordening.

Procesbegeleiding

Juist bij een thema dat zo bol staat van waarden en opvattingen, is de aanwezigheid van een externe onafhankelijke begeleider mét kennis van zaken en een scherpe pen van toegevoegde waarde. Dat geldt in het bijzonder bij afstemmingstrajecten die het lokale niveau overstijgen: hoe kan regionale samenwerking bij woonruimteverdeling plaatsvinden zonder de lokale wensen en belangen uit het oog te verliezen? RIGO begeleidt beleidstrajecten op het gebied van woonruimteverdeling op lokaal en regionaal niveau.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: