Gepubliceerd op:

Hoewel de wet al op 1 juli 2023 in werking is getreden, is 1 januari 2024 een belangrijk moment in gemeenteland. Die datum is de uiterste datum waarop iedere gemeente moet beschikken over een meldpunt, waar huurders of woningzoekenden terecht kunnen met vragen of klachten rond slecht verhuurderschap.

Onze betrokkenheid bij de Wgv begon met het opstellen van de handreiking bij wet in opdracht van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook ondersteunden we enkele gemeenten die al langer met het onderwerp aan de slag waren. Terugkijkend valt een zaken op.

Vele betrokkenen

De vraag bij wie de taken te beleggen kent vele antwoorden. Duidelijk is dat de gehele gemeentelijke organisatie – van klantcontactcentrum tot de afdeling juridische zaken – in touw is. Afstemming met de samenwerkingspartners van de gemeente is ook cruciaal.

Informatie geven, doorverwijzen, toezicht houden, handhaven

De gemeente moet handen en voeten geven aan informatievoorziening, toezicht en handhaving op een nieuw onderwerp. De relatie tussen huurder en verhuurder is voor het eerst een publiekrechtelijke kwestie. Dit vraagt een geheel nieuwe vorm van kennis, en daarmee scholing en kennisopbouw bij alle betrokken medewerkers, van voorlichters tot handhavers. De meeste handhavingsinstrumenten zijn gekend, maar de inhoud is hier fundamenteel anders. Het loont om kennis zoveel als mogelijk ‘binnen te halen’. Denk aan het benutten van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (ADV) of, als deze er is, een huurteam. Ook het creëren van een ‘spin in het web’ of het beleggen van een ‘triage-rol’ in de organisatie loont in deze.

Hoe groot gaat het worden?

Het is moeilijk in te schatten welke ‘vlucht’ de wet gaat nemen. Hoeveel informatieverzoeken gaan binnenkomen, hoe vaak leidt een melding tot toezicht, hoeveel tijd gaat daar mee gepaard? Iets dat zich in de praktijk moet gaan bewijzen, vooral in de periode na 1 januari, wanneer de bekendheid van de gemeentelijke meldpunten snel zal toenemen. Al was het maar omdat ook de verhuurders de huurders hier actief op moeten wijzen. Hoeveel fte er in elke gemeente vrijgemaakt moet worden is naast een beleidskeuze dus ook simpelweg een vraagteken.

Monitoring en evaluatie

Hoewel het nu nog niet overal de aandacht krijgt die het verdient, is het zaak om ook snel na te denken over monitoring en evaluatie. Dit ook met het oog op een toekomstige keuze voor de inzet van een of beide vergunningstelsels die de Wgv biedt. Het invoeren hiervan vereist een onderbouwing. Op basis van de op dit moment beschikbare data is dat vaak nog een onhaalbare kaart.

Kortom, de eerste ervaringen zijn opgedaan. Het echte ‘leren door te doen’ start op 1 januari, wanneer bij iedereen het meldpunt ‘live’ is.

Lees ook: https://www.rigo.nl/de-nieuwe-wet-goed-verhuurderschap-komt-eraan/