Gepubliceerd op:

Het onderzoek laat zien dat er in deze regio geen enorme tekorten aan specifieke (fysieke) woonvormen zijn. Wel liggen er (gebiedsgerichte) maatwerkopgaven en is het zaak ervoor te zorgen dat vraag en aanbod op juiste wijze met elkaar in verband worden gebracht (een verdeelvraagstuk). De aanpak van deze opgaven vergt een goede samenwerking tussen lokale partijen. Het onderzoek biedt daarvoor een stevige basis.

De veranderingen in de zorg leiden maken nieuwe vormen van samenwerking in de wijken én op regionaal niveau van groot belang. Samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en -verzekeraars, zorginstellingen, welzijnswerkers en  woningaanbieders. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig deze samenwerking tot stand te brengen, vanwege een grote werkdruk, reorganisaties en verschil in visie en cultuur. Ook is niet altijd duidelijk welke  opgaven er nu exact voor liggen.

Dat laatste was voor de Portefeuillehouders Wonen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond aanleiding om RIGO opdracht te verlenen om de behoeften, het beschikbare aanbod en eventuele fricties daartussen in kaart te brengen. Een gedeelde probleemanalyse zoals verwoord in het RIGO-rapport is belangrijke stap bij de gezamenlijke aanpak van deze opgaven.

Naast het rapport is door RIGO een GIS-applicatie (http://maps.objectvision.nl/zkij/) opgeleverd, waarin alle vergaarde informatie in kaartlagen staat gepresenteerd. Ook dit kaartmateriaal helpt het gebiedsgerichte beleid, de samenwerking én het gesprek in de regio te faciliteren.