Gepubliceerd op:

De Rekenkamercommissie wilde met dit onderzoek handvatten bieden voor de raden van Schiedam en Vlaardingen, zodat hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol op het terrein van de woningbouw wordt versterkt. De centrale onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidde als volgt:

“Is het woonvisiebeleid van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen doeltreffend on op welke wijze hebben de gemeenten dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd en is dit in het kader van de Woningwet 2015 nog rechtmatig?”

Het onderzoek is gebaseerd op een documentenstudie en gesprekken met betrokkenen. In het kader van de documentenstudie zijn de beleidsstukken vanaf het jaar 2012 tot en met 2016 bestudeerd. Het beeld uit de documentenstudie is verder verdiept in een aantal interviews met betrokkenen bij het woonbeleid, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

De rapportage voor de gemeente Vlaardingen is hier te lezen. De rapportage voor de gemeente Schiedam hier.