Gepubliceerd op:

De gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg en Huurdersvereniging Middelburg staan aan de vooravond van het maken van een nieuwe woonvisie en het maken van nieuwe prestatieafspraken. De huidige afspraken zijn gemaakt op basis van woningmarktonderzoek uit 2015 dat leunde op informatie uit de crisisjaren 2008-2015. Sinds 2015 zijn de economische en woningmarktomstandigheden behoorlijk veranderd. RIGO berekende de trendmatige nieuwe woningmarktopgave.

Zo’n analyse van de opgave is geen ‘waarheid’ en niet het eindpunt voor de woonvisie en prestatieafspraken, maar het is wel een degelijk ijkpunt voor de beleidsmatige discussie. De hoofdthema’s: de ontwikkelingen in de gehele Middelburgse woningmarkt, de ontwikkelingen in de sociale huurwoningmarkt en de ontwikkelingen in wonen met zorg en overige woonvormen.

Mensen kunnen trends ombuigen als de trends niet gewenst worden.

Geraamd is hoe de toekomstige huishoudens uit de recente provinciale prognose gehuisvest zullen zijn: de woningbehoefte. Daarbij wordt niet uitgegaan van trends in woondromen, maar van de harde woningkeuzes van verschillende type huishoudens. Dit is gedaan op basis van meerdere Woononderzoeken Nederland (WoON) aangevuld met koopkrachtscenario’s op basis van de Macro Economische Verkenningen tot 2020, De Woonzorgmonitor en demografische prognoses.

Het verschil tussen de toekomstige woningbehoeften en de huidige woonsituaties levert de opgaven op. De trends en de opgaven zijn nimmer wetmatigheden, zo stelt RIGO steeds nadrukkelijk. Mensen kunnen trends ombuigen als de trends niet gewenst worden. Waarom en hoe trends worden omgebogen is vanzelfsprekend aan de Middelburgers.

 

Voor meer informatie over het onderzoek:

  • Hans van Zoest; HvZoest@woongoed.nl
  • Marleen de Voogd; M.de.Voogd@middelburg.nl