Gepubliceerd op:

Voor de woningmarktanalyse heeft RIGO gebruikgemaakt van ons beproefde woningmarktsimulatiemodel. De belangrijkste bron voor het onderzoek vormde lokaal specifieke data van Woningbouwstichting “Samenwerking” en het CBS. We gebruikten het WoON 2015 om de lokale gegevens met elkaar te verbinden. Voor de uitgevoerde toekomstverkenning is gebruikgemaakt van de demografische prognose Primos 2016 op postcodeniveau. Dit is de meest gangbare prognose in de regio, aangevuld met CPB-cijfers.

De uitkomsten van dit onderzoek geven Wbss ondersteuning bij de verdere beleidsvorming en het gesprek hierover met de gemeente en andere belanghouders.