Gepubliceerd op:

Bij de start van het traject in mei 2020 hebben we eerst de ambitie en focus van het Woonakkoord vastgesteld. Wat was er geleerd van de samenwerking bij  het RAP (Regionaal Actieprogramma Wonen) 2016-2020 en in hoeverre wilde men de koers voortzetten dan wel aanpassen? De regiogemeenten kozen wederom voor een integrale aanpak van de regionale woonopgaven. Er zijn vijf thema’s vastgesteld: woningbouw, betaalbaarheid, doelgroepen, duurzaamheid en samenwerking. Aan de hand hiervan zijn twintig doelen geformuleerd die uitgewerkt zijn tot een bestuursakkoord en een uitvoeringsagenda. De algehele gezamenlijke missie is om een aantrekkelijke en gevarieerde woonregio te blijven, toekomstbestendig en met plek voor alle inwoners.

Bij het opstellen van het Woonakkoord stonden de wensen en mogelijkheden van de regio en provincie centraal. We hebben dan ook nauw samengewerkt met medewerkers van de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland. Ook hebben we tijdens de online Week van het Woonakkoord en een consultatieronde input en feedback opgehaald bij betrokken stakeholders, waaronder woningcorporaties, zorg-, welzijns- en marktpartijen en huurdersorganisaties.

Zie ook het persbericht over het Woonakkoord.