Gepubliceerd op:

Parkstad Limburg is een krimpregio en heeft al enige jaren een actieve strategie om te anticiperen hierop. RIGO heeft Parkstad ondersteund bij het opstellen van een woonstrategie voor de komende jaren. De woonstrategie benoemd een aantal speerpunten. Bestuurders hebben daarbij de nadruk gelegd op het maken van goede afspraken over de planvoorraad. De ontwikkelingen op de koopmarkt hebben eveneens hun speciale aandacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dynamiek weer op gang komt, de prijsontwikkeling stabiel wordt en dat ouderen maatregelen gaan nemen om hun woning aan te passen? Duurzaamheid en kwaliteit bevorderen is nodig om de regio aantrekkelijk te houden, ook in de toekomst. Hiervoor is inzet van alle partijen, ook van burgers, gewenst.