Gepubliceerd op:

De Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen voor jong en oud’, geeft inzicht in de volkshuisvestelijke koers die de gemeente Barneveld de komende vier jaar (met doorkijk naar 2030 en verder) wil varen. In de visie wordt recht gedaan aan de beleidsprioriteiten die begin 2020 door college en raad zijn vastgesteld. In essentie gaat het daarbij om beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in de meest ruime betekenis van het woord. Dit is vertaald in een streefprogramma en een werkprogramma voor de periode 2021-2025.