Gepubliceerd op:

De gemeente Nieuwkoop heeft behoefte aan een intensivering en integratie van het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg, mede in het licht van het landelijk beleid. Voor het opstellen van een woonzorgvisie heeft RIGO, in afstemming met de gemeente, een zorgvuldig proces ontworpen om alle geledingen binnen de gemeente en relevante externe partijen te betrekken. Naast de Woonzorgvisie zetten we een afwegingskader voor woonzorginitiatieven op. Verder formuleren we richtlijnen voor levensloopbestendig bouwen en voor geclusterde woonvormen.

De huidige woonvisie voldoet nog op hoofdlijnen. Wel is een actualisering gewenst in het licht van de gemeentelijke omgevingsvisie en recente regionale afspraken. In een Addendum biedt RIGO inzicht welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden en hoe deze passen binnen het huidige woonbeleid of aanpassing vergen. Ook de Woonzorgvisie maakt deel uit van het Addendum.